Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

YSGOL PEN-Y-BRYN AC ABERCASEG (Welsh only available)

Rhoi hyder yn nhwf yr hedyn - yw cais
Abercaseg, wedyn
I bridd a maeth Penybryn
Fel y daw yn flodeuyn.

Croeso Nol
“ Cenedl heb iaith, Cenedl heb galon “ medden nhw,
ac “ Ysgol heb blant , Ysgol heb galon” meddem ninnau. Yn wir, dyna oedd ein hanes ni gyd yn y Dyffryn am fisoedd lawer. Ond diolch i’r drefn, fe ddaeth haul ar fryn yn llythrennol ddechrau mis Medi, pan agorwyd giatiau Penybryn ac Abercaseg led y pen i groesawu PAWB yn ôl.
Teg yw dweud fod emosiynau pawb yn gymysg oll i gyd, yn rhieni, yn staff, ac wrth gwrs y plant, o nerfusrwydd i lawenhau, o’r cyffro i’r gofidio, a hynny i gyd yn gwbl naturiol o dan yr amgylchiadau amwys. Ond, doedd dim angen gofidio, roedd croeso cynnes yn disgwyl pawb ym Mhenybryn ac Abercaseg! A pha groeso gwell na chael ein Pennaeth newydd, Mr Gethin Thomas (yn smart yn ei siaced lachar felen) yn croesawu pob un plentyn wrth y giât ar eu diwrnod cyntaf gyda gwên, gair o gysur, a chadarnhad y byddai popeth yn iawn! Ac ydi, mae popeth yn well na ‘iawn’ acw.

Bellach mae pawb ym Mhenybryn ac Abercaseg wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd, a does dim byd gwell na chlywed sŵn plant hapus yn atseinio drwy’r adeiladau. Sôn am adeilad, mae’n debyg fod y rhan fwyaf ohonoch wedi dotio ( fel ninnau) ar weddnewidiad trawiadol Penybryn. “Cŵl!“ oedd y gair a ddefnyddiwyd ar fwy nag un achlysur gan y beirniaid pwysicaf, ac mae’r athrawon yn gwenu fwy na’r arfer hefyd gyda’u hystafell foethus fawr , dwy feicrodon a chegin newydd sbon! Ac yn wir, mae’r tu mewn i adeilad Penybryn yn mynd i gael sylw haeddiannol dros yr wythnosau nesaf gyda phaent newydd a sglein i’r Neuadd a dosbarthiadau’r plant! Felly dyma gychwyn a dechrau newydd i ni gyd, mewn cyfnod anodd, ansicr iawn. Ond fe ddown drwyddi, gyda Mr Thomas wrth y llyw yn ein harwain ymlaen i’r bennod nesaf, gyda’r gobaith fod potyn aur yn disgwyl yn eiddgar amdanom ar waelod yr enfys.

Elidir

Elidir- Blwyddyn 6
Fel y soniais, mae plant hynaf yr ysgol wedi hen ymgartrefu bellach yn nosbarth Elidir, a phob un yn cyrraedd yr ysgol yn wên o glust i glust. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio ein thema newydd sef ‘Teithio’, a phawb yn meddwl am gwestiynau a thasgau diddorol maent yn dymuno eu gwneud yn ystod y tymor i gyd-fynd a’r pedwar diben a’r cwricwlwm newydd, wrth gwrs. Mordaith y Titanic sydd yn mynd a’u bryd ar hyn o bryd; edrychwn ymlaen i weld syniadau’r plant yn cael eu gwireddu ar lawr y dosbarth!
Ond, roedd y plant yn awyddus iawn hefyd i ddysgu am ein Pennaeth newydd ( Mr Gethin Thomas) ar gychwyn blwyddyn ysgol fel hyn, ac yn awchu am gyfle i holi a stilio. Felly, mwynhewch y cyfweliad gan flwyddyn 6.


Beth yw eich enw llawn os gwelwch yn dda ?
Gethin Elis Thomas

Ble y cawsoch eich magu?
Bontnewydd ger Caernarfon

Pwy sydd yn byw yn eich tŷ chi ?
Nia, fy ngwraig a fy mhlant – Dafydd (11 oed) ac Ela (9oed)…heb anghofio Modlan y ci (5 oed!)

Pa swyddi ydych chi wedi ei gael cyn dod yn Bennaeth ?
Rwyf wedi gweithio mewn sawl swydd i fod yn onest e.e.. gweithio ar gaeau yn codi tatws o fore gwyn dan hwyr! ond bum hefyd yn athro yng Nghaergybi, Pentraeth, Llanfairpwll ac yn bennaeth Ysgol Penybryn ac Abercaseg ger Pwllheli am 11 mlynedd!

Beth ydych yn mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden (os oes ganddoch amser)?
Dwi’n hoff iawn o dreulio amser efo’r teulu – gwyliau, mynd am dro, beicio ac ati. Dwi hefyd yn hoff iawn o chwaraeon yn enwedig pêl-droed a rygbi. Yn fy amser rhydd, dwi’n ceisio bachu ar bob cyfle i fynd i redeg fel arfer ar y ffordd yn ddiweddar – ond does dim i guro’r mynyddoedd. Yn wir, dwi’n breuddwydio’n aml wrth syllu allan drwy’r ffenestri ar fynyddoedd godidog Dyffryn Ogwen gan ddweud yn aml ein bod yn byw mewn lle braf!

Beth oedd eich uchelgais pan yn blentyn?
Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn yn breuddwydio am ddreifio loriau mawr ar draws y cyfandir – Ffrainc, Sbaen, Yr Eidal. Yn wir, mae’r atynfa i grwydro dros Ewrop dal yn fy ngwaed, ond yn fy fan VW – nid mewn lori! Ond cyn hir, daeth yn amlwg fy mod yn mwynhau cwmni plant yn fwy na loriau a mi dyfodd yr awydd i fod yn athro wedi i mi gwblhau fy ngwrs coleg.

A oes ganddoch arwr heddiw?
Ers i mi ei weld ar y newyddion, pan oeddwn yn fachgen 15 oed, yn cerdded allan o’r carchar ar ôl 27 mlynedd dan glo yn Ne Affrica, mae Nelson Mandela wedi bod yn arwr i mi. Mandela oedd Arlywydd cyntaf De Affrica i gael ei ethol mewn etholiadau cwbl ddemocrataidd. Roedd Mandela yn ymgyrchydd gwrth-apartheid – roedd eisiau pobl dduon a gwyn gael yr un cyfle cyfartal a doedd hynny ddim yn bodoli bryd hynny. Yn Ne Affrica ac yn rhyngwladol, daeth Mandela yn symbol o ryddid a chyfiawnder yn sgîl ei wrthwynebiad i apartheid.

Eich hoff le yn y byd a pham ?
Ben Boncan Dinas Dinlle achos yr olygfa 360 gradd anhygoel o fynyddoedd Eryri, lawr am yr Eifl a Phenrhyn Llyn, draw am Ynys Llanddwyn ac Aber Menai – a dim ond tafliad carreg o fy ngharte! Lle i’r enaid gael llonydd!

Hoff fwyd a chas fwyd ?
Hoff fwyd: Cinio Dydd Sul. Cas fwyd: Cwstard lympiog a semolina!

Beth/Pwy sydd yn gwneud i chi deimlo’n hapus ?
Teulu a ffrindiau.

A oes rhywbeth yn codi ofn arnoch ?
Dydw i ddim yn honni fy mod yn ddyn dewr o gwbl, ond does 'na fawr ddim yn codi ofn arnai. Wel…nadroedd efallai!

Unrhyw ffaith ddiddorol arall amdanoch ?
Dwi wedi neidio allan o awyren dwywaith! Tro cyntaf ar ben fy hun bach 2,000 o droedfeddi yn Swydd Caer, a’r eildro 12,500 troedfedd gan lanio ar draeth cynnes yn Awstralia!
Dwi hefyd wedi bwyta crocodeil i swper!

Diolch yn fawr iawn Mr Thomas am ateb ein cwestiynau. A ydych chi eisiau dweud mwy wrth y darllenwyr?

Cyn i mi gael fy mhenodi yn brifathro Ysgol Penybryn ac Abercaseg, bu imi rannu fy ngweledigaeth â llywodraethwyr yr ysgol. Ers mis Ebrill, dwi’n teimlo bod staff Penybryn ac Abercaseg yn rhannu'r un weledigaeth ac yn gweithio’n hynod o galed i’w wireddu. Heb os, mae’r daith yn un anodd iawn ar adegau, yn enwedig yn ystod cyfnod y pandemig yma, ond rydym yn benderfynol o lwyddo. Teimlaf felly ei bod ond yn deg i mi, fel pennaeth yr ysgol, rannu fy ngweledigaeth â darllenwyr Llais Ogwan:

Rydw i eisiau Ysgol Penybryn ac Abercaseg fod yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant, ond sydd yn symud ymlaen yn bwyllog ond penderfynol tuag at ragoriaeth, i baratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion.

Ceisiaf sicrhau y caiff bob disgybl y cyfle i ddatblygu hyd eithaf ei allu gan feithrin agweddau a rhannu profiadau fydd yn gosod sylfaen gadarn i'w fywyd fel oedolyn. Gwneir hyn drwy ennyn balchder yn ei Gymreictod a theyrngarwch tuag at gymuned ac etifeddiaeth.

Credaf bod bob disgybl cyfwerth â'i gilydd ond dwi hefyd yn derbyn bod plant yn wahanol a chanddynt yr hawl i lwyddo mewn gwahanol ffyrdd. Parchaf bob disgybl o bob rhyw, lliw a chred a cheisiaf ddysgu'r plant i ddatblygu trwy barchu cred a diwylliant eraill yn ogystal ag ennyn parch at eu diwylliant eu hunain.

Rwyf eisiau i blant adael Ysgol Penybryn ac Abercaseg yn ddisgyblion hyderus gyda chariad at addysg, gyda sgiliau trafod da a hygrededd personol ac yn abl i wynebu sialens. Rydw i eisiau i’r disgyblion allu dysgu’n annibynnol yn ogystal â defnyddio sgiliau cydweithio; fod yn ymwybodol o’r safonau a ddisgwylir ganddynt; fod yn gwybod sut i wella eu gwaith a datrys problemau’n greadigol; fod â’r gallu i ddefnyddio’r adnoddau maent eu hangen ar gyfer datblygu; fod yn gwybod beth i’w wneud os ydynt yn wynebu anhawster; ac yn medru defnyddio sgiliau ymchwilio i ddod o hyd i atebion.

Er mwyn i hyn fod yn bosibl, rhaid i’r cwricwlwm eu ysgogi, fod yn aml-synhwyrol, a rhaid i’r addysgu fod wedi ei gynllunio fel bod y plant yn weithredol yn y broses o ddysgu yn hytrach nag yn derbyn popeth ar blât. Rwyf yn awyddus i’r cwricwlwm fod yn un eang ac yn llawn diddordeb a phrofiadau i’r plant, ac yn un a wnaiff roi cyfle iddynt ddatblygu i’w llawn botensial.

Rydw i eisiau i’r ysgol gofleidio technoleg fodern, fel arf i arbed llafur, fel ffordd o gyfathrebu, fel arf i ddysgu, ac fel rhywbeth sy’n ein galluogi i ddod â’r byd i mewn i’n dosbarthiadau.

Credaf y dylai disgyblion fod yn rhan o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd, ac yn y broses o osod cyfeiriad i’r ysgol. Er mwyn gwireddu hynny, mae’n rhaid i’r plant fod yn ymwybodol bod eu syniadau a’u gweledigaeth yn cael eu parchu, ac y gwnawn ni wrando arnynt.

Rydw i’n awyddus i’r staff ddangos blaengaredd, a chymryd risgiau proffesiynol yn eu addysgu, fel nad yw eu datblygiad fel arweinwyr, addysgwyr a phobl greadigol yn cael ei atal a’i gyfyngu. Er mwyn i bawb elwa o sgiliau a gwybodaeth aelod unigol o’r staff, rhaid i ni gyd fod yn gallu cyfathrebu’n rhwydd, mewn awyrgylch lle mae pawb yn cael parch, her a chefnogaeth.

Mae’r ysgol a’r cartref yn bartneriaeth. Hoffwn i rieni a gwarchodwyr fod yn falch o’r ysgol. Credaf y dylai’r ysgol roi’r cyfle i iddynt ddeall a bod yn rhan o’r broses addysgu fel y gallent helpu eu plant tu allan i’r ysgol. Hoffwn i rieni deimlo’n abl i ofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau ynglŷn â bywyd yr ysgol.

Mae fy ngweledigaeth i o Ysgol Penybryn ac Abercaseg yn rhoi anghenion y plant uwchlaw popeth arall, ac rwy’n hollol argyhoeddedig fod plant Pesda yn haeddu’r cyfleoedd addysgol gorau y gallwn eu darparu iddynt.

 

Dosbarth Ogwen
Braf iawn oedd cael croesawu’r plant yn ôl i ddosbarth Ogwen fis Medi! Rydym wedi bod yn hynod o brysur, ac wedi mwynhau pob eiliad. Mae’n rhaid dweud fod y plant wedi setlo’n dda iawn ac yn falch o gael bod yn ôl yn yr ysgol.
Er mwyn cael dod i adnabod ein gilydd, rydym yn cynnal gweithgareddau ar y thêm ‘Fi fy hun’. Mae’r plant wedi lleisio eu barn ynglŷn â’r hyn yr hoffent ei ddysgu, ac mae’n rhaid dweud, mae nifer o syniadau diddorol iawn wedi cael eu crybwyll. Edrychwn ymlaen i’w rhoi ar waith yn ystod y tymor.
Llwyddodd y plant i efelychu gwaith Picasso wrth greu portreadau o’u hunain yn ystod yr wythnosau cyntaf. Roedd y plant wrth eu boddau, ac wedi cael cryn hwyl arni. Heb os, mae nifer o artistiaid talentog iawn yn Nosbarth Ogwen!
Braf oedd gweld y plant wrthi’n ddiwyd yn ymarfer eu sgiliau mesur yn ystod nifer o weithgareddau ymarferol yn ddiweddar. Mae’r dosbarth yn edrych ymlaen yn arw i allu rhoi eu sgiliau ar waith wrth fesur taldra ei gilydd. Tybed pwy fydd y talaf?!

 

Dosbarth Ffrydlas

Dosbarth Ffrydlas:
Mae wedi bod yn amser hir ers cael dosbarth llawn ac mae’n wir i ddweud bod y plant a’r athrawon wedi cael mis cyntaf gwerth chweil yn ôl!
Dyma oedd gan ychydig o griw Ffrydlas i ddweud am eu hamser adref a’u hamser yn eu dosbarth newydd,
Elsi: ‘Rydw i wedi mwynhau cael chwarae ar y cae gyda fy ffrindiau yn y tywydd braf .’
Cati: ‘Roeddwn i’n teimlo’n nerfus cyn cychwyn yn nosbarth Ffrydlas ond rydw i’n hapus iawn yno rŵan.’
Apollo: ‘Yn ystod fy amser adref rydw i wedi bod yn gwneud lluniau ar fy iPhone.’
Theo: ‘Rydw i wedi bod ar fy xbox hefo dad.’
Chloe: 'Rydw i yn mwynhau yn fy nosbarth newydd.’
Holly: 'Rydw i wedi mwynhau cael bod adra yn chwarae hefo fy nghathod.’
Ifan: ‘Rydw i’n hoffi gwneud gwaith yn yr ysgol.’
Seren: ‘Rydw i wedi bod yn chwarae tu allan hefo fy nghi.’
Oliver: ‘Rydw i’n hoffi bod yn ôl yn yr ysgol a chael gweld fy ffrindiau.’
Mia: ‘Rydw i wedi bod yn helpu drwy fynd a chi ein ffrind ni am dro.’
Mollie: ‘Rydw i’n hoffi chwarae ar y cae gyda fy ffrindiau a hefyd yn yr ardal magnedau ac ardal Lego.’
Theo: ‘Rydw i’n hoffi gwneud gwaith hefo Miss Williams a Mrs Briggs.’


Dosbarth Tryfan

Dosbarth Tryfan Abercaseg
Braf oedd croesawu plant yn ôl i ddosbarth Tryfan a chlywed eu hanesion o ymweliadau a phrofiadau di-ri, megis trip i Blackpool, cael picnic ar lan Llyn Ogwen a chael hwyl ar y traeth.
Ers dychwelyd maent wedi mwynhau cwblhau gwaith wedi’i selio ar y thema ‘Fi a fy ffrindiau’ a’r stori ‘Elfed’. Mi roeddent wrth eu boddau yn arbrofi a chymysgu paent er mwyn peintio Elfed, llunio portreadau o’u hunain a’u ffrindiau a thrafod yr hyn sydd yn eu gwneud nhw yn arbennig. Mi rydym yn edrych ymlaen at weddill y tymor!


Dosbarth Ffrancon

Mae dosbarth Ffrancon yn hapus cael bod yn nol yn yr ysgol yn gweld eu ffrindiau pob dydd! Mae hi’n bleser cael rhannu dosbarth gyda phlant sydd yn awyddus i ddysgu wrth gael hwyl!
Evie: Rydw i wedi mwynhau arlunio bob math o luniau yn y cornel sgriblo.
Lwsi: Rydym ni wedi gweithio tu allan yn cymysgu lliwiau er mwyn paentio llun o Elfed yr Eliffant.
Iwan: Rydw i wedi bod yn ymarfer ysgrifennu fy enw yn gywir wrth ddefnyddio sialc tu allan.
Olivia: Hapus cael bod yn nol yn ysgol a gweld fy ffrindiau pob diwrnod.
Leon: Rydw i wedi mwynhau chwarae efo gafelwyr yn ceisio pigo pompoms ai rhannu i bowlenni.
Scott: Cefais hwyl yn ceisio ail greu llun o Elfed yr Eliffant wrth ddefnyddio papur lliw.
Lottie: Rydw i wedi mwynhau gweithio yn yr ardal adeiladu yn adeiladu gwahanol anifeiliaid.
Jasper: Wedi cael hwyl yn paentio llun mawr o Dina y dinosor.
Gwawr: Yn mwynhau paentio gyda’i bysedd yn ffurfio gwahanol lythrennau.
Gruff: Mwynhau chwarae gyda’i ffrindiau amser chwarae.
Steffan: Yn cael hwyl yn chwarae gyda’r beiciau tu allan.


Dosbarth Llafar

Croeso cynnes i blant Dosbarth Meithrin i Ysgol Abercaseg! Mae’n braf eu gweld yn mwynhau yn yr ysgol gyda Miss Thomas, Mrs Doyle, Miss Natalie a’u ffrindiau newydd. Yn ystod yr wythnosau cyntaf mae’r plant wedi bod yn gwneud gweithgareddau thema ‘Elfed yr Eliffant’. Mae’r plant wedi bod yn brysur yn paentio eliffantod, creu enfys hardd, ail-adrodd y stori yn yr ardal byd bach a gwneud gweithgareddau adnabod gwerth rhif. Yn ogystal â hyn, mae’r plant wedi cwrdd â chymeriad arbennig sydd yn byw yn y dosbarth sef Dina y Dinosor. Mae Dina y Dinosor yn rhan o sesiwn amser cylch wythnosol ac yn helpu i ddysgu’r plant am reolau’r dosbarth, trafod teimladau a chwarae gemau chanolbwyntio a gwrando. Mae’r plant wedi gwirioni gyda Dina y Dinosor ac yn edrych ymlaen at ei gweld pob dydd Llun. Hefyd, mae'r plant wedi bod yn cael sesiynau addysg gorfforol gyda Mrs Hughes ac wedi bod yn chwarae gyda pharasiwt lliwgar Elfed yr Eliffant. Edrychwn ymlaen i fwrw i weithgareddau’r Hydref yn yr wythnosau nesaf tu mewn a thu allan i'r dosbarth.


 
 

In this section:

Home | News | News Archive